Support us!

[English version]

CBR Team International wordt financieel ondersteund door vele particulieren en ondernemingen.

Wij waarderen uw hulp!

Ons budget wordt gebruikt om de indirecte kosten van onze klanten te dekken, zoals medicatie, orthopedische hulpmiddelen, revalidatie aan huis, schoolgeld, microkrediet, steungroepen,… Alle andere kosten met betrekking tot opleiding en logistiek worden gedekt door onze vrijwilligers.

Steun ons met een bijdrage:

Via creditcard:
CBR Team International op Gofundme.com

Via overschrijving (geen fiscaal attest): 
IBAN: BE71 7310 3176 7269; CBR Team International; Bontegem 37, 9280 Wieze, België.
Voeg uw e-mailadres toe in het opmerkingenvak.

Via overschrijving (met fiscaal attest):
Wij hebben ook een samenwerkingsakkoord met Child-Help. U krijgt een Belgisch fiscaal attest voor donaties boven de 40 euro door overschrijven op het Child-Help bankrekeningnummer BE14 7340 5826 5683 met vermelding “CBR Team”.

Om u een idee te geven wat uw bijdrage kan betekenen voor onze projecten, vindt u hier een lijst met items die u kunnen helpen te ondersteunen:

10 € – schoolgeld / jaar
15 € – 1 kruk
20 € – 1 positioneringskussen voor kind met CP
30 € – 1 uitrusting voor fysiotherapietraining
30 € – aanpassing huis of school
50 € – ondersteuning zelfhulpgroep
50€ – 1 been orthese
80 € – 1 jaar medicatie/persoon
100 € – 1 maand vervoer voor opvolging thuis
150 € – 1 rolstoel
200 € – 1 driewieler


CBR Team International is financially supported by many individuals and enterprises.

We appreciate your help!

Our budget is used to cover for indirect costs of our clients, like medication, orthopedic aids, home based rehabilitation, school fees, loans for income generating activities, advocacy, support groups,… All other costs related to training and logistics are covered by our volunteers.

Support us by making a contribution:

Via credit card:
CBR Team International on Gofundme.com

Via bank transfer (no tax certificate): 
IBAN: BE71 7310 3176 7269; CBR Team International; Bontegem 37, 9280 Wieze, Belgium.
Please add your email address to the comments box.

Via bank transfer with tax certificate for belgian citizens
We also have a collaboration agreement with Child-Help. A tax certificate for belgian citizens is available here for donations over 40 euro on the Child-Help bank account IBAN: BE14 7340 5826 5683. BIC: KREDBEBB. Please make a reference to “CBR Team”.

To give you an idea what your contribution can mean for our projects, here’s a list of items which can help you to support:

10 € – school fee / year
15 € – 1 crutch
20 € – 1 positioning cushion for CP child
30 € – 1 equipment for physiotherapy training
30 € – 1 ramp
30 € – home or school modification
50 € – support to self-help group
50€ – 1 leg orthosis
80 € – 1 year medication/ person
100 € – 1 month of transport for follow up at home
150 € – 1 wheelchair
200 € – 1 tricycle

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: