Rapport de notre 3ème mission au Rwanda | Verslag van onze derde training in Rwanda | Report of our 3rd training in Rwanda

[English version | Nederlandstalige versie]

CBR International utilise dans ses formations une approche de type “competency building” destinée à ce que le travailleur RBC acquiert progressivement les compétences nécessaires à la pratique de la RBC.

Précédemment, les travailleurs RBC ont été formés au moyen de cours théoriques au sein desquels a été doucement introduit de la pratique.

Lors de notre mission de mars 2019 à notre partneraire HVP Gatara, les visites chez les personnes handicapées dans les communautés (à domicile) ont pris une part importante du temps à disposition. En compagnie des formateurs, les travailleurs ont amélioré leurs compétences de terrain durant ces visites.

Les visites dans les communautés sont l’occasion de cibler l’action sur la réalité de la personne handicapée dans des milieux défavorisés. Le travailleur est maintenant mieux capable de proposer au bénéficiaire le schéma d’action pour lequel il a été formé c’est à dire:

  1. Évaluation de la situation globale du bénéficiaire
  2. Détermination du besoin prioritaire via une échelle d’évaluation
  3. Mise en place et réalisation de l’intervention prioritaire en fonction du besoin
  4. Ré-évaluation de la situation du bénéficiaire suite à la réalisation de l’intervention

En fonction du cas rencontré, l’intervention peut porter sur de la rééducation à domicile, des adaptations du domicile destinées à améliorer la réalisation des Activités de la Vie Journalière (AVJ), des actions de sensibilisation tant au niveau scolaire qu’au sein de la communauté, l’inclusion du bénéficiaire dans un groupe de support, etc… C’est très vaste et spécifique à chaque situation rencontrée. La Réadaptation à Base Communautaire comme il faut !

Grâce au travail de Chantal, Rosette, Placidie, Claudine, Gaspard et Jozef, le programme RBC de CBR International en collaboration avec le HVP Gatara va couvrir les districts de Kicukiru et Nyanza/Ruhango et toucher au minimum 1200 bénéficiaires.

CBR International gebruikt in zijn trainingen de principes van ‘competency building’. De CBR werkers zijn al voorzien van de theoretische achtergrond, waarbij langzaam praktische voorbeelden werden toegevoegd. En deze keer wilden we de capaciteiten op het terrein van de CBR-werkers van onze partner HVP Gatara nog vergroten met veelvuldige huisbezoeken bij een persoon met een beperking, onder begeleiding van onze trainers. Op deze manier kunnen we ons verder concentreren op de realiteit van het Rwandese platteland. We gebruiken een methode die de belangrijkste noden in kaart brengt, en dan een aangepaste interventie voorstelt.

Naargelang de situatie, kunnen we starten met basis revalidatie in de thuissituatie, waarbij zelfs aanpassingen van het huis aanbod komen waardoor dagelijkse activiteiten zoals koken, wassen,.. makkelijker moeten worden. Soms wordt een verwijzing gedaan voor het verkrijgen van een orthopedisch hulpmiddel, zoals rolstoelen of beugels. Als een kind niet naar school gaat, zullen we de ouders hiertoe stimuleren, en zelfs de school bezoeken met bewustmakingscampagnes. Iemand anders kan aangeven dat ze zich geïsoleerd voelt als gevolg van de handicap en sociale discriminatie: hier zullen we contact leggen met een zelfhulpgroep, en psychologische ondersteuning aanbieden. Community Based Rehabilitation zoals het hoort !

Dankzij het werk van Joseph, Gaspard, Claudine, Placidie, Chantal en Rosette, zal het CBR programma van HVP Gatara actief zijn in 2 Rwandese districten, Kicukiru en Nyanza/Ruhango.

CBR International uses a competency building approach. So far, our CBR field workers have been given theoretical backgrounds, slowly introducing practical examples. This time, we wanted to improve capacities in the field of the CBR-workers of our partner HVP Gatara even more with many homevisits at the person with a disability’s homestead, together with our trainers. This allows us to focus on the reality of living with a disability in the rural of Rwanda. We introduced a method for the mapping of primary needs, while proposing an adequate intervention.

According to the situation, we might start with home delivered rehabilitation techniques, even adapting the home in order to facilitate activities of daily living, or referring for assistive devices. Whenever a child is not attending school, we will sensitise the parents and start awareness raising activities in the school. Another case might feel isolated as a result of the handicap and social discrimination: a link with a self help group is made, and psychosocial counselling will be provided. Community Based Rehabilitation as it is supposed to be!

With the hard work of Joseph, Gaspard, Claudine, Placidie, Chantal and Rosette, the CBR programme of HVP Gatara will cover 2 districts in Rwanda, Kicukiru and Nyanza/Ruhango.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: